Internships with the Welsh Government/Interniaethau gyda Llywodraeth Cymru

We are excited to announce a new call for Welsh Government internships.

Rydym yn llawn cyffro at gyhoeddi galwad newydd ar gyfer interniaethau Llywodraeth Cymru.

Deadline: Friday 1 June 2018

English/Cymraeg

We have a number of opportunities available, starting in summer 2018 (exact date negotiable). We now encourage interested ESRC Wales or South West Doctoral Training Partnership (DTP) funded PhD students to read through the internship call. Interested students should first discuss this opportunity and its timing with their supervisor, and submit their applications before the deadline.

Further details for all opportunities are listed in the documents below. The contact details for each internship opportunity are displayed within these. Please note these internships are open to any ESRC Wales or South West DTP funded student except those within 3 months of the start or end of their studentship.

The internships are aimed at students with the appropriate research methods skills. In most cases, specialist knowledge of the topic area is not required or expected.

Social Research Internships at the Welsh Government

Our internships present opportunities for PhD students to work outside their university to develop a range of transferable skills, enhance their employability and gain invaluable experience of working alongside social researchers, statisticians and policy officials on analysis within government – and sometimes, with sponsored bodies.

Our internship reports give a flavour of how an internship works for the student.

Summer 2018 Opportunities

We have three internship opportunities available to work on specific projects, to start this summer. The internships will be based in Cardiff and last for a period of 3 months full-time or the part-time equivalent.

The three projects are:

Please submit your completed application form to enquiries@walesdtp.ac.uk by 12pm on the day of the deadline.


Dyddiad cau: 1af Mehefin 2018

Cymraeg/English

Mae gennym nifer o gyfleoedd sydd ar gael, i ddechrau yn haf 2018 (union ddyddiad i’w drafod). Rydym nawr yn annog myfyrwyr PhD a ariennir naill ai trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru neu’r De Orllewin sydd â diddordeb i ddarllen drwy’r alwad interniaeth. Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb drafod y cyfle hwn a’i amseriad gyda’u goruchwylydd yn gyntaf, a chyflwyno eu ceisiadau cyn y dyddiad cau.

Rhestrir manylion pellach ar gyfer y cyfleoedd yn y dogfennau isod. Arddangosir manylion cyswllt ar gyfer yr interniaethau o fewn y rhain. Cofiwch, mae’r interniaethau yn agored i unrhyw fyfyriwr ac ariennir trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru neu’r De Orllewin heb law’r rhai hynny o fewn 3 mis o ddechrau neu ddiwedd ei ysgoloriaeth.

Hanelu’r interniaethau tuag at fyfyrwyr â’r sgiliau dull ymchwil priodol. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw dealltwriaeth arbenigol am y maes pwnc yn ofynnol neu ddisgwyl.

Interniaethau Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru

Mae’n interniaethau yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr PhD i weithio y tu allan eu prifysgol i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gwella eu cyflogadwyedd ac ennill profiad gwerthfawr o weithio ochr yn ochr ag ymchwilwyr cymdeithasol, ystadegwyr a swyddogion polisi ar ddadansoddi o fewn llywodraeth – ac weithiau, gyda’r cyrff noddedig.

Mae ein hadroddiadau interniaeth yn rhoi blas ar sut mae interniaeth yn gweithio ar gyfer y myfyrwyr.

Cyfleoedd Haf 2018

Mae gennym dri chyfle interniaeth ar gael i weithio ar brosiectau penodol, i ddechrau yn yr haf. Bydd y interniaethau yn seiliedig yng Nghaerdydd ac yn parhau am gyfnod o 3 mis amser-llawn neu’r cyfateb rhan-amser

Y tri phrosiect yw:

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’u lenwi at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn 12yp ar y dyddiad cau.